Last round results – Tal Memorial

I only know that Tom won again with 5.5/6.
Tom v Kingston 1-0
Lachlan v Don 1-0
George v Aiden 0-1
Tony W v Max 1-0
Allan v Jai 0-1
Owen v Mark 1-0
Victor v Aloke 0-1
Tony McR v Nikola 0-1
Luka v Christopher 1-0
Austin v Martin ?
Nathan v Sam B 1-0
Nilay v Colin 0-1
Harry v Ben 1-0


Back to News